حكومت ما قرنطينه آسان محموله ها را در هر اندازه اي مي تواند تاييد و فراهم كند . بيشتركار ما با دام هاي شيردهي عمدتا گاوهاي شيردهي و گاوهاي جرسي میباشد، با اين وجود آيرشايرها و قهوه اي سوئيسي و گاوهاي گرن زي نيز صادر میکنیم .

پرورش گاو سيمينتال و ليموزين بيشترين قسمت صادرات ما هستند ، اما آنگوس سنتي ، هرفورد ، كاروليز و به خوبي آنها برانگوس و واگيا مهمترين قسمت كار ما است .

در خوك ، مالندراس ، يورك شاير ، دوراس و همپ شاير و گهگاهي هم تعدادي اف يك صادر مي كنيم . بزها براي شير يا فراورده هاي گوشتي  معامله مي شوند ، سآنن ، توژن بورگ ، نوبين ، آلپاين فرانسوي و بوار  نیز پرورش داده مي شود .

در اسب ها ، ما اسب كاري ، عربي ، تروترها را صادر مي كنيم .

ما مي توانيم زادگاه يك حيوان كه ممكن است شما براي رسيدن به آن احتياج داشته باشيد را نشان بدهيم ، يك ورقه كامل تضمين اصالت با افزايش برنامه تولید مثل ، با يك هواپيما يا قايق محموله را براي بهبود بخشيدن محصول شما و ژنتيك آن پايه ريزي مي كنيم .

گاوهايي كه ممكن است ما به شما بفروشيم ، ژن هايي براي بالا بردن برنامه تولید مثل دارند ، كه توليد آنها در محيطي محلي خواهد بود .

پذيرش و اعلام شما به طور تغيير ناپذير خواهد بود ، تمام پرسش هاي شما قابل قبول هستند و امكان دارد در اين آدرس وجود داشته باشد :Jorge A. Luzza
President
Luzza International